Informace o rozvolňování, která bude platit od 25. 5. 2020

 Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob.
 Vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry.
 Sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.
 Na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
 V případě záchodů je nutné zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.
 Po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.
 Využívání šaten a sprch je možné za splnění specifických podmínek:
o Zajistit co největší rozptýlení osob v šantách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob-skříňku.
o Sprchy – zajištění co největších možných odstupů v daných podmínkách. V případě ukotvených předělů je zajištěna dostatečná ochrana, v případě otevřených sprch je nutné dodržet odstup.
o Zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně.
o Průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází – pravidelný úklid a dezinfekce.
o Každý den zajistit úklid a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu.
o Instruovat klienty, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum.
o Pravidelné větrání, v případě použití klimatizace volba režimu s omezením recirkulace vzduchu.

Pokud vše půjde podle plánu, pak od 25. 5. bude možné používat šatny a sprchy.

Vpříloze je celý soubor Ministerstva zdravotnictví platný od 25. 5. 2020